Why and when do I aerate my lawn?

dfyukjhygtfrgyuhj jyhtgrfedsafgrhtyjh htgrfederthyjhgb ytrefrd